Бони Холдинг


Създаден преди 30 години, днес „Бони Холдинг“ АД е една от най-големите фирми в българската хранителна индустрия, лидер в производството на свинско месо, и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси.
Скрол
надолу
Актуално

За нас

Създаден преди 30 години, днес „Бони Холдинг“ АД е една от най-големите фирми в българската хранителна индустрия, лидер в производството на свинско месо, и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси.

Компанията включва ферми за хибридно и стоково свиневъдство, както и един от най-модерните месопреработвателни комплекси в Европа, който разполага с технологични възможности за производство на неограничена продуктова гама месни продукти.

„Бони Холдинг“ е вертикално интегрирана компания, която осъществява дейност на всички производствени нива:

- фуражно производство
- свиневъдство
- хибридно
- стоково
- добив
- транжиране
- месопреработка

За нас История
Борислав Николов поставя основите на бъдещия „Бони Холдинг“ АД с регистрацията на едноличната търговска фирма „Бони оборот“. Едноличната фирма прераства в холдингово дружество, което има капиталово участие в няколко дъщерни дружества. „Бони Холдинг“ придобива държавните месокомбинати в градовете Велинград и Правец. Приватизират се месокомбинатите в градовете Ловеч и Карлово. В групата на „Бони Холдинг“ влиза и „Месокомбинат Хасково“. Приватизира се „Месокомбинат Русе“. За да избегне проблемът с недостига на суровини, се взема решение за създаване и развиване на собствено свиневъдство. Придобити са „Хибриден център по свиневъдство“ в град Шумен и множество стокови свинекомплекси в Североизточна и Югоизточна България. Завършва мащабният проект по изграждането на производствен комплекс на „Бони Холдинг“ в Ловеч. С цел оптимизация на производствените мощности, цялата месопреработвателна дейност на групата се съсредоточава в Ловеч и Карлово. Приходите на компанията надхвърлят 100 млн. лв. Реконструира се и се модернизира производството на сурово-сушени колбаси и деликатеси в „Месокомбинат Карлово“. Пуснат е в експлоатация нов сушилен корпус, който увеличава производствения капацитет, чрез внедряването на допълнителни мощности за сушене и зреене. Приходите на компанията надхвърлят 150 млн. лв.
История Дружества

„Месокомбинат Ловеч“ АД

Предприятие за производство на неограничена гама месни продукти: сурово-сушени, пушени, варени и варено-пушени колбаси и деликатеси; пастети; печени и готови за консумация продукти; полуфабрикати от раздробени и нераздробени меса; млени меса и разфасовки.
Предприятието работи с внедрена HACCP система и е сертифицирано по международния IFS стандарт.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 76,48%.

„Месокомбинат Карлово“ АД

Предприятие, специализирано в производство на традиционни сурово-сушени колбаси и деликатеси от раздробени и нераздробени меса. То е единственият месопреработвател в България, който има право да произвежда „Карловска луканка“, притежававаща регистрирано от Патентно ведомство на Република България Наименование за произход.
Предприятието работи с внедрена HACCP система и е сертифицирано по международния IFS стандарт.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 85,33%.

„Mесокомбинат Русе“ АД

Предприятие, специализирано в добив и транжиране на свинско трупно месо.
Предприятието работи с внедрена HACCP система и е сертифицирано по международния IFS стандарт.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 75,01%.

„ХЦС“ АД

Свинекомплекс, специализиран в поддържането на селектирано стадо от хибридни свине майки за нуждите на стоковото свиневъдство на „Бони Холдинг“ и извършващ пълен цикъл на отглеждане на подрастващи прасета и съответния брой угоени свине.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 69,68%

„Свинекомплекс Кр. Градище“ АД

Свинекомплекс, специализиран като репродуктор за отглеждане на подрастващи прасета до 35 кг.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 68,70%

„Свинекомплекс Зимен“ АД

Свинекомплекс, специализиран в угояване на кланични прасета.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 68,70%

„Свинекомплекс Брестак“ АД

Свинекомплекс, специализиран като репродуктор за отглеждане подрастващи прасета до 35 кг.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 68,97%.

„Тетрахиб“ ЕАД

Свинекомплекс, специализиран в угояване на кланични прасета.
„Бони Холдинг“ АД участва в собствеността чрез притежаваното от него дружество „Боникас“ АД с акционерно участие 75%.

„Осъм Комерс“ АД

Производственото звено в град Плевен е специализирано в производството на ремонтни свине-майки. Фермата е оборудвана с компютърно хранене на всички категории животни, компютърно регулиране на вентилационните режими в помещенията и автоматизирано отвеждане на торовата маса.
Участие на „Бони Холдинг“ АД в собствеността: 100%.

„Бони Маркетинг“ ЕООД

Специализирано дружество, което развива и обслужва търговските и маркетингови отношения на компанията с клиентите на направление „Месопреработка“.
Участие на „Бони Холдинг“ АД в собствеността: 100%.

Финансовa информация

Финансовa информация

Свиневъдство

Началото на развитието на свиневъдния сектор в „Бони Холдинг“ стартира през 2000 г. със закупуването на няколко свинекомплекса. Основна причина за създаване и развиване на собствено свиневъдство е незадоволителното качество на месните вложения и суровинния недостиг, който месопреработвателния сектор на групата изпитва по това време.

Днес „Бони Холдинг“ е най-големият производител на свинско месо в страната и основната движеща сила на българското свиневъдство с постоянна инвестиционна активност, насочена към повишаване на ефективността и увеличаване на поголовието. Понастоящем в стоковите свинеферми на холдинга се отглеждат 300 000 чистопородни животни, които се отличават с много висок процент на постното месо, крехкост на месото и по-ниско съдържание на мазнини в него, спрямо традиционно отглежданите в България породи. Затвореният цикъл, който започва от модерната генетика, специалните фуражи и начин на отглеждане, гарантира повторяемост и високо качество на отглежданите животни, а оттам и високо качество на месните продукти.

Обособени са две двойки свинекомплекси, състоящи се от репродуктор и стокова ферма, плюс хибриден център, който управлява процесите, свързани с генетиката на животните. В репродуктора прасетата се раждат и отглеждат до 35 кг, след което се угояват в стоковата ферма. Двата тандема са разположени в зърнодобивните райони на България, което позволява ефективно обезпечаване с фураж.

Свиневъдство Генетика

Генетика

Фермите, които влизат в групата на „Бони Холдинг“ през 2000 г., са били населени със съществуващите по това време български породи животни, характеризиращи се с висока конверсия на фуража, нисък дневен прираст и ниско съдържане на постно месо. Комбинацията от тези характеристики води до ниска ефективност и незадоволителни резултати във фермите. Това води до решението да се започне процес на промяна на генетиката на отглежданите във фермите животни. През 2001 г. се установява контакт с датската фирма DANBRED — лидерът в генетиката на свине в световен мащаб.

Към момента всички свинекомплекси на „Бони Холдинг“ са населени с животни с датска генетика. Използват се три чистопородни линии — „Датски Ландрас“, „Датски Йоркшир“ и „Датски Дюрок“. При кръстосването на тези линии се получават животни за угояване, характеризиращи се с ниска конверсия на фуража, висок дневен прираст и високо съдържание на постно месо. Начините на кръстосване на животните се ръководят от „Хибриден център по свиневъдство“ в гр. Шумен и неговия филиал в гр. Плевен, който е специализиран в призводствот на свине-майки за разплод, и където майки от породата „Ландрас“ се кръстосват с „Йоркшир“. След прецизна селекция, одобрени майки се разпределят в стоковите ферми за кръстосване с „Дюрок“ за производство на животни за угояване.

Стоково свиневъдство

В рамките на групата на „Бони Холдинг“ функционират пет свинекомплекса. Всеки един от свинекомплексите е специализиран за определен етап от процеса на отглеждане на свине. Храненето на животните се осигурява от две фуражни производства, намиращите се в „Свинекомплекс Брестак“ и „ХЦС“ — Шумен.

В произведените в тези цехове фуражи се влагат готови витаминно-минерални комплекси, произведени в цеха на „Свинекомплекс Брестак“. Микроклиматът и храненето се осигуряват посредством оборудване от най-висок клас, произведено от компании — лидери в световен мащаб. Сградите за отглеждане на животни са реконструирани и приведени във вид, отговарящ на най-новите изисквания за хуманно отношение към животните. Животните се транспортират между фермите и до кланицата със собствен лицензиран транспорт.

В „Хибриден център по свиневъдство“ в гр. Шумен се извършва пълен цикъл на отглеждане на свине, т.е. 1500 свине майки основно стадо, 37 000 подрастващи и съответният брой угоени свине на годишна база. Центърът разполага със собствен фуражен цех, който, при закупени зърна и готови витаминно-минерални комплекси, има възможност да произвежда фураж за нуждите на свинекомплекса.

„Свинекомплекс Брестак“ е с капацитет 2 700 свине майки и 67 000 подрастващи прасета до 35 кг. Животните от този свинекомплекс се транспортират до „Свинекомплекс Никола Козлево“ за угояване. Към свинекомплекса функционират цех за производство на готови витаминно-минерални комплекси с капацитет 5 тона/час готова продукция и фуражен цех за производство на комбиниран фураж с капацитет 15 тона/час готова продукция, както и силозно стопанство за съхранение на 7500 тона зърно.

В „Свинекомплекс Никола Козлево“ се угояват 67 000 свине на година, които се транспортират от „Свинекомплекс Брестак“.

В „Свинекомплекс Крумово Градище“ се отглеждат 1800 свине майки и 45 000 подрастващи прасета до 35 кг. Животните от този свинекомплекс се транспортират до „Свинекомплекс Зимен“ за угояване.

В „Свинекомплекс Зимен“ се угояват 45 000 прасета на година, които се транспортират от „Свинекомплекс Крумово Градище“.

Генетика Стоково свиневъдство

Месопреработка

Месопреработвателната дейност на „Бони Холдинг“ е съсредоточена в градовете Ловеч и Карлово. Инвестициите на „Бони Холдинг“ в двата производствени центъра надхвърлят 20 млн. евро.

Производственият център в град Ловеч представлява комплекс от индустриална транжорна, предприятие за производство на колбаси и предприятие за производство на разфасовки, млени меса, полуфабрикати и печени продукти. Поради непосредствената си взаимна близост трите месопреработващи предприятия в Ловеч формират изключително ефективен производствен комплекс. Комплексът разполага и с хладилен лагер с обща застроена площ от 1923 кв. метра, котелна централа и локална пречиствателна станция за отпадни води. Сградите са изпълнени от сглобяема метална носеща конструкция, като ограждащите стенни елементи са изпълнени с панели с топло- и звукоизолационни пластове. Във функционално отношение производствените блокове са разделени на приемна зона, зона за обработка и експедиционна зона с присъщите за тях технологично обособени помещения и хладилни площи. С оглед на най-новите изисквания за производство на безопасни и качествени храни е оформен контролиран санитарно-хигиенен блок за персонала. В ситуационно отношение сградите са разположена така, че имат контролиран вход и изход. През 2007 г. комплексът в Ловеч спечели престижната награда „Сграда на годината“ в категория „Индустриални сгради“.

Месопреработвателното предприятие на „Бони Холдинг“ в град Карлово е специализирано в производството на сурово-сушени колбаси и деликатеси. Най-голямото богатство на „Месокомбинат Карлово“ са неговите климатични сушилни, в които се осъществява зреенето и сушенето на продуктите и формирането на вкусовите им качества под влияние на уникалната микрофлора. В течение на дългите години в карловските сушилни са се култивирали няколко щама киселомлечни бактерии, комбинацията от които не се среща никъде в света. Благодарение на специфичните климатични условия, съхранената производствена традиция и използването на модерна месопреработвателна техника продуктите на месокомбината се отличават с неповторимо качество и уникален вкус.

Месопреработка Клане

Клане

Добивът на свинско месо е организиран по начин, позволяващ максимално оползотворяване на животинския труп и отговарящ на изискванията за хуманно отношение към животните. Клането се извършва в собствена кланица, намираща се в град Търговище. Изнесеното производство осигурява клане на 10 000 животни месечно и директни доставки на готовата продукция до месопреработвателните предприятия на холдинга и неговите клиенти. Добитото трупно месо е с постоянно високо качество, а осигуреността с живи животни от собственото производство на входа гарантира неговата еднородност, осигуряваща лесна индустриализация и оптимизация на процесите, свързани с транжирането и усвояването на трупното месо на следващия етап от месопреработката.

„Бони Холдинг“ е в процес на проектиране на втора собствена високотехнологична индустриална кланица, която ще бъде разположена в покрайнините на град Ловеч и ще допринесе за допълнително повишаване на ефективността на процесите в месопреработката. Кланицата ще осигурява капацитет за клане на 1200 животни на ден или производство на около 100 тона трупно месо дневно. Планираната инвестиция е на стойност 10 млн. лв. и ще осигури работа за персонал от 100 души.

Транжиране

Транжирането на свинско трупно месо се извършва в индустриалната транжорна на „Бони Холдинг“, която е част от производствения комплекс в град Ловеч. Тя има обща застроена площ от 2 965 кв. метра и производствен капацитет за транжиране на 1 200 прасета на ден. Транжорната произвежда пълната гама потребителски разфасовки, а също така и индустриални заготовки (трупни свински меса, свински и телешки разфасовки), суровини за производство и субпродукти. Поради стратегическото си местоположение в центъра на България и суровинната обезпеченост от животни, производство на свиневъдните ферми на „Бони Холдинг“, предприятието за транжиране може да осигури редовни доставки на свежо месо за своите клиенти в цялата страна.

Производство на колбаси

Колбасното производство се осъществява от месокомбинатите в Ловеч и Карлово.Предприятието за производство на колбаси в Ловеч е с обща застроена площ от 8 870 кв. метра и производствен капацитет от 50 тона готов продукт на ден. Продуктовата му гама включва: сурово-сушени продукти, трайни варено-пушени колбаси, варено-пушени деликатеси, малотрайни продукти, шунки, пастети. В технологично отношение предприятието е оборудвано за производство на всички видове месни продукти, които изискват сушене, пушене и варене.

Месопреработвателното предприятие на „Бони Холдинг“ в град Карлово е специализирано в производството на сурово-сушени колбаси и деликатеси. „Месокомбинат Карлово“ е единственият месопреработвател, който има право да произвежда прочутата „Карловска луканка“. Позиционирана в луксозния ценови сегмент, тя е най-популярната марка и стандарт за качество на пазара на луканки и сурово-сушени деликатеси в България. Неповторимият ѝ вкус се дължи на съчетанието на подбрани меса, естествените подправки и предаваната от поколение на поколение тайна рецепта. За нейното зреене не се използват изкуствени закваски, а това става под влиянието на специфичната микрофлора, култивирана в сушилните на „Месокомбинат Карлово“ под влиянието на уникалното географско разположение и благодарение на вековната производствена традиция.

През 2009 г. към предприятието е построен и пуснат в експлоатация втори сушилен корпус, с който общата застроена площ на комплекса нараства на 10 000 кв. метра, а капацитетът за производство на сурово-сушени колбаси и деликатеси — на 10 тона готов продукт на ден.

Транжиране Производство на колбаси Mесни заготовки

Производство на месни заготовки

„Бони Холдинг“ разполага с предприятие за производство на месни разфасовки, млени меса, полуфабрикати и печени продукти. Производството на продуктите от тези продуктови групи се осъществява от специализирано предприятие в рамките на „Месокомбинат Ловеч“. То разполага с модерно технологично оборудване и ефективно организиран производствен процес с отделни функционално обособени зали:

- зала за механична обработка на месото;
- зала за формоване чрез използване на високопроизводителни машини;
- зала за термична обработка, в която функционират и две модерни линии за печене;
- зала за пакетаж, разполагаща с разнообразна техника за пакетиране на месните продукти;
- зала за маркиране на готовата продукция.

Предприятието е с обща застроена площ от 3 925 кв. метра и разполага с капацитет за производство на 40 тона готов продукт на ден, както и със собствена експедиционна рампа за неговото извозване.

Бони

Корпоративната и основната продуктова марка на „Бони Холдинг“. Създадена в началото на 90-те години на миналия век, марката е една от най-старите в модерната българска история и е добре позната и предпочитана от хиляди българи. Тя е позиционирана в средния и висок ценови сегмент и включва продукти от всички продуктови групи. Марката е с национално покритие и продуктите могат да бъдат открити както във всички търговски вериги, така и в обектите на традиционната търговия. Изтегли продуктов каталог

Чичовци

Марка позиционирана агресивно в средния ценови сегмент и предлагаща пълна гама колбаси и кайми в пакетче с много добро качество на конкурентна цена. Марката стартира в началото на 2009 г. с идеята да предложи на дистрибуторите на фирмата, които обслужват обектите на традиционната търговия, алтернатива в групата на по-масовите и достъпни продукти. Продуктите под марка Чичовци не са предназначени за продажба в търговските вериги и могат да бъдат открити единствено в обектите на традиционната търговия. Изтегли продуктов каталог

ПетакЪ

Пусната на пазара в началото на 2012 г., ПетакЪ е една от най-новите марки в портфолиото на „Бони Холдинг“. Със стратегия за ценово лидерство марката е позиционирана в най-ниския ценови клас, в рамките на който под тази марка се предлагат ключови и масови колбаси от основните продуктови категории с добро качество и на агресивно ниска цена. Продуктите с марка ПетакЪ са предназначени за продажба единствено в обектите на традиционната търговия. Изтегли продуктов каталог

Виталенд

Марка колбаси, които се предлагат в търговска верига „Кауфланд“.

Витамес

Марка колбаси и печени продукти, които се предлагат в търговска верига „Метро“.

Чорбаджийско мезе

Марка колбаси, които се предлагат в търговска верига „Т-Маркет“.

Болина

Марка колбаси, които се предлагат в търговска верига „Фантастико“.

Мелди

Марка колбаси и кайма, които се предлагат в търговска верига „Карфур“.

Месни изкушения

Марка колбаси, които се предлагат в търговска верига „Карфур“.

Готово

Марка готови храни, които могат да се консумират директно след затопляне. Към момента, под тази марка се предлагат за продажба серия готови супи в полиамидна обвивка — Шкембе чорба, Пилешка супа и Телешка супа.

Свежо

Марка, предлагаща разнообразни колбаси и полуфабрикати
Марки на „Бони Холдинг“ Собствени марки

Best farm

Запазена марка на търговска верига „Кауфланд“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси и пастет под тази марка.

Pure Meat

Запазена марка на търговска верига „Кауфланд“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент полуфабрикати под тази марка.

Baroni

Запазена марка на търговска верига „Лидл“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси за българския и румънски пазар под тази марка.

Порция свежест

Запазена марка на търговска верига „Лидл“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент месни разфасовки, млени меса и полуфабрикати под тази марка.

Clever

Запазена марка на търговска верига „Билла“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси и пастет под тази марка.

ARO

Запазена марка на търговска верига „Метро“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси под тази марка.

От ранчото

Запазена марка на търговска верига „Пени маркет“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси и пастет под тази марка.

Старите майстори

Запазена марка на търговска верига „Пени маркет“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси под тази марка.

Майстор Стар

Запазена марка на търговска верига „Пени маркет“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент месни разфасовки, млени меса и полуфабрикати под тази марка.

PREMIA

Запазена марка на търговска верига „Пикадили“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси под тази марка.

365

Запазена марка на търговска верига „Пикадили“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси и пастет под тази марка.

FF вкус

Запазена марка на търговска верига „Фантастико“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси под тази марка.

CBA

Запазена марка на търговска верига „ЦБА“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси и пастет под тази марка.

Ресто

Запазена марка на търговска верига „ЦБА“. „Бони Холдинг“ произвежда за своя клиент колбаси под тази марка.
Собствени марки Продуктови групи

Живи животни

Кланични прасета с тегло 110—115 кг от специализирани хибриди, получени чрез кръстоска на породите „датски ландрас“, „датски йоркшир“ и „датски дюрок“, които се характеризират с ниско съдържание на мазнини и висок процент на постното месо. Производствен капацитет: 12 000 животни/месец.

Трупно свинско месо

Трупно свинско месо в следните разновидности: драно, парено (със/без глава и преден крак), белено. За категоризиране на трупното месо „Бони Холдинг“ използва единната система за класификация на кланични трупове (S)EUROP, която се прилага в рамките на целия Европейски съюз. Според качеството трупното месо се класифицира по следната скала в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 2137/92: S — super, E — exellent (отлично), U — very good (много добро), R — good (добро), O — fair (средно), P — poor (слабо). Производствен капацитет: 1200 животни на ден или производство на около 100 тона трупно месо дневно.

Индустриални заготовки и суровини

Разфасовани свински меса, меса от ЕРД и суровини за преработка, предназначени за професионални клиенти — месопреработвателни предприятия, транжорни, обекти на общественото хранене, супермаркети със собствени транжорни и други. Капацитетът за производство на индустриални заготовки и суровини може да достигне до 90 тона на ден.

Потребителски разфасовки

Разфасовани свински меса и меса от ЕРД за търговията на дребно, които се предлагат в насипен (за витрини на обслужване) или пакетиран вид в зависимост от нуждите на клиента. „Бони Холдинг“ може да отговори на всички нужди на своите клиенти по отношение на обем, форма на пакетаж и температурен режим на месните разфасовки. Капацитетът за производство на потребителски месни разфасовки е 15 тона на ден.

Млени меса

Неограничена гама от млени меса в различен температурен режим , пакетаж и съотношение на вложенията. Заводът за месни заготовки на „Бони Холдинг“ разполага с необходимата пакетираща техника и технологично оборудване, за да отговори на нуждите на своите клиенти, като разполага с капацитет за производство на 12 тона готов продукт на ден.

Полуфабрикати

Продукти от раздробени (кюфте, кебапче, наденица, карначе и т.н.) и нераздробени (бут, врат, гърди, джолан и т.н.) меса, готови за консумация след температурна обработка. „Бони Холдинг“ разполага с капацитет за производство на 10 тона полуфабрикати на ден.

Печени продукти

Продукти от раздробени (кюфте, кебапче, наденица, карначе и т.н.) и нераздробени (бут, врат, гърди, джолан и т.н.) меса, които са преминали термична обработка и са готови за консумация. „Бони Холдинг“ разполага с достатъчен капацитет от скари и линии за печене, позволяващи производство на 3 тона печени продукти на ден.

Малотрайни колбаси и пастети

Кренвирши, наденици, вурстове, салами: Телешки, Хамбургски и Камчия, други варени колбаси за предлагане в насипно или пакетирано състояние, както и различни видове структурни и безструктурни пастети в полиамидна обвивка или форма по желание на клиента за предлагане на витрини на обслужване. Производствените мощности за малотрайни колбаси и пастет могат да осигурят 20 тона готов продукт на ден.

Шунки и шункови колбаси

Класически шунки от цели мускулни групи в различна форма и пакетаж, както и шункови колбаси в полиамидна опаковка. Капацитетът за производство на шунки и шункови колбаси възлиза на 5 тона готов продукт дневно.

Варено-пушени деликатеси

Варено-пушени меса от цели мускулни групи (филе, бут, врат, бекон, други), разделени в по-малка потребителска опаковка, или цели парчета в транспортна или гастро опаковка за насипно предлагане или тънко нарязване на място на витрините на обслужване. Производствените възможности за варено-пушени деликатеси възлизат на 5 тона готов продукт на ден.

Трайни варено-пушени колбаси

Различни видове трайни варено-пушени колбаси — Бургас, Сервилат, Търново, Шпек и други. Продуктите могат да бъдат предложени в различна форма, разфасовка и пакетаж според заданието и нуждите на клиента. Капацитетът за производство на трайни варено-пушени колбаси надхвърля 10 тона готов продукт на ден.

Сурово-сушени колбаси и деликатеси

„Бони Холдинг“ разполага с капацитет от пълначна техника и сушилни камери за производство на повече от 10 тона сурово-сушени продукти дневно. Производството на сурово-сушени колбаси е разпределено в двата производствени центъра в Ловеч и Карлово. Произвежда се богата гама от сурово-сушени месни продукти — пастърми и деликатеси от цели меса, луканки, суджуци, сушеници, луканкови салами и други сурово-сушени продукти от раздробени меса. С особено качество и популярност се отличават продуктите на „Месокомбинат Карлово“. Предприятието е и единственият лицензиран производител на „Карловска луканка“.
Продуктови групи

Билла

"Бони Холдинг" АД е основен доставчик на трупно свиско и телешко месо на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ, от стартирането на веригата в България през 2000 година до този момент. В магазините на БИЛЛА се предлага голяма част от асортимента на колбаси БОНИ, а след като "Бони Холдинг" АД се доказа с доброто качество на продуктите си е избран за прозводител на голяма част от месните продукти под собствените марки BILLA и CLEVER.

Уебсайт: www.billa.bg

Кауфланд

През 2006 г. "Бони Холдинг" АД стартира своето партньорство с КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ, първоначално с доставки на свински разфасовки и месни полуфабрикати. Година по-късно в търговската верига започват да се предлагат колбаси под марка БОНИ. След добрия старт "Бони Холдинг" АД разработва продукти под собствената марка на КАУФЛАНД, като същите се превръщат в лидери на пазара. Във веригата се предлагат и колбаси под марка ВИТАЛЕНД, която е разработена от "Бони Холдинг" АД специално за нуждите на КАУФЛАНД.

Уебсайт: www.kaufland.bg

Лидл

Още с откриването на първите магазини на ЛИДЛ в България , "Бони Холдинг" АД е един от основните производители на месните продукти под собствените марки на веригата. "Бони Холдинг" АД произвежда колбаси под марките ПИКОК и БАРОНИ, а също и основната част от свежото свинско месо под марка ПОРЦИЯ СВЕЖЕСТ. В магазините на ЛИДЛ, освен голямата гама месни продукти под собствени марки, се предлагат и продукти под марка БОНИ.

Уебсайт: www.lidl.bg

Метро

Още със стъпването на бъларският пазар на веригата магазини МЕТРО КЕШ енд КЕРИ, "Бони Холдинг" АД става основен доставчик на месни продукти. В МЕТРО, "Бони Холдинг" АД е представен чрез голяма част от гамата на марка БОНИ - колбаси, млени меса, полуфабрикати, месни разфасовки. Във веригата може да бъде открита и търговска марка ВИТАМЕС, която "Бони Холдинг" АД произвежда ексклузивно за своя клиент, както и няколко продукта от портфолиото на собствената на МЕТРО марка - АРО.

Т-Маркет

След стартирането на търговските взаимоотношения между "Бони Холдинг" АД и магазини Т-МАРКЕТ през 2009 г. с пълната гама от асортимента под марка БОНИ и след установяване на много добри нива на продажби, се разработва и ексклузивната за веригата марка колбаси ЧОРБАДЖИЙСКО МЕЗЕ, която гарантира високо качество на добри цени.

Фантастико

Търговска верига ФАНТАСТИКО е дългогодишен партньор и клиент на "Бони Холдинг" АД. Първоначално през регионалния си дистрибутор, а по-късно директно, в супермаркетите на веригата се предлагат месните продукти с марка БОНИ. В последствие, благодарение на добрата съвместна работа, "Бони Холдинг" АД става доставчик на прясното месо в част от магазините на веригата, а също така и производител на част от месните продукти под собствената на ФАНТАСТИКО марка FF ВКУС. Ексклузивно за своя клиент, "Бони Холдинг" АД предлага в магазините на веригата и продуктите с търговска марка БОЛИНА.

Лидл

Още с откриването на първите магазини на ЛИДЛ в България , "Бони Холдинг" АД е един от основните производители на месните продукти под собствените марки на веригата. "Бони Холдинг" АД произвежда колбаси под марките ПИКОК и БАРОНИ, а също и основната част от свежото свинско месо под марка ПОРЦИЯ СВЕЖЕСТ. В магазините на ЛИДЛ, освен голямата гама месни продукти под собствени марки, се предлагат и продукти под марка БОНИ.

Уебсайт: www.lidl.bg

Метро

Още със стъпването на бъларският пазар на веригата магазини МЕТРО КЕШ енд КЕРИ, "Бони Холдинг" АД става основен доставчик на месни продукти. В МЕТРО, "Бони Холдинг" АД е представен чрез голяма част от гамата на марка БОНИ - колбаси, млени меса, полуфабрикати, месни разфасовки. Във веригата може да бъде открита и търговска марка ВИТАМЕС, която "Бони Холдинг" АД произвежда ексклузивно за своя клиент, както и няколко продукта от портфолиото на собствената на МЕТРО марка - АРО.

Т-Маркет

След стартирането на търговските взаимоотношения между "Бони Холдинг" АД и магазини Т-МАРКЕТ през 2009 г. с пълната гама от асортимента под марка БОНИ и след установяване на много добри нива на продажби, се разработва и ексклузивната за веригата марка колбаси ЧОРБАДЖИЙСКО МЕЗЕ, която гарантира високо качество на добри цени.

Фантастико

Търговска верига ФАНТАСТИКО е дългогодишен партньор и клиент на "Бони Холдинг" АД. Първоначално през регионалния си дистрибутор, а по-късно директно, в супермаркетите на веригата се предлагат месните продукти с марка БОНИ. В последствие, благодарение на добрата съвместна работа, "Бони Холдинг" АД става доставчик на прясното месо в част от магазините на веригата, а също така и производител на част от месните продукти под собствената на ФАНТАСТИКО марка FF ВКУС. Ексклузивно за своя клиент, "Бони Холдинг" АД предлага в магазините на веригата и продуктите с търговска марка БОЛИНА.

ХИТ

В търговска верига ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ, "Бони Холдинг" АД акцентира и развива своя асортимент колбаси и месни полуфабрикати под марка БОНИ. "Бони Холдинг" АД е доставчик и на винаги прясно свинско месо за магазини ХИТ.

eBag

eBag е онлайн супермаркет, доставящ над 10 000 подбрани продукта от доказани производители директно до дома на своите клиенти. В eBag се предлага разнообразен асортимент от колбаси, полуфабрикати и свежи меса, произведени от предприятията на "Бони Холдинг".

Уебсайт: www.ebag.bg/
Клиенти Доставчици

Danbred International DBI

DBI е основана през 1972 г. от собствениците на всички разплодни стада в Дания. В близко сътрудничество с Националния Комитет по Свиневъдство и Федерацията на Датските свинепроизводители и Кланици, DBI изнася чистокръвни Датски Ландрас, Датски Голяма Бяла, Датски Дюрок, Датски Хемпшир и кръстоски между трите породи. Освен помощта при селекцията на разплодни животни в регистрираните племенни стада, компанията се занимава и с всички ветеринарни и карантинни въпроси, издаването на здравни сертификати, както и транспортиране със специално оборудвани транспортни средства до всички точки на света. DBI изнася разплодни животни до повече от 40 страни в Южна Америка, Северна Америка, Европа, Африка и Азия.

BHJ

От 1969 г. компанията играе водеща роля в международната месна индустрия. Днес BHJ е основен доставчик на хранителни съставки, суровини и продукти за месопреработката. От 2004 г. BHJ е част от American Lauridsen Group Incorporated. От 2006 г. BHJ е акционер с миноритарно участие в “Бони Холдинг” АД

Vitfoss

Vitfoss е датска компания, международен авторитет в производството и търговията на премикси, витаминни и минерални съставки, които се влагат във фуражи за животновъдството. Фирмата предлага и широка гама от специализирани добавки.

Све-Флекс

Све-Флекс

Multivac

Multivac

Kalle

Kalle

Дистрибутори

Дистрибуторите на „Бони Холдинг“ са негови представители на пазара на традиционната търговия в страната. Дистрибуторската мрежа на холдинга е изградена на териториален принцип и е разпределена между фирми, покриващи територията на цялата страна. Всеки дистрибутор притежава изключителни или частични права да предлага и продава продуктите с търговските марки на „Бони Холдинг“ и обслужва определен регион. Всяка от фирмите дистрибутори разполага със собствен транспорт, отговарящ на технически на изискванията за транспорт на месо и месни продукти, хладилна база и персонал с опит в дистрибуцията и търговията с меса и месни продукти.

За да откриете най-близкия до вас дистрибутор, моля вижте Контакти.

Доставчици Дистрибутори

Бони Холдинг

Централен офис: ул. "Стара планина" №25, София 1504 (+359 2) 846 23 31 (+359 2) 846 36 33 boni@boniholding.com
Към
началото
Дружества Дистрибутори